قبلا که میگفتن مثلا چرا دادی داداشت کارتو آورده باید خودت بیاری !بابا یارو درگیر عروسیشه بکوبه بیاد اون سر کشور واسه تو کارت بیاره