واقعا مدیریت یک مجموعه سخته ، استرس هایی که یک مدید تحمل میکنه هیچ وقت یکی از بخش های فرعی ازش خبر نداره حتی نهایت خستگی کاریه که درگیرشه