راستی هنوز حراج زمستونی برقراره و مردم بیشتر جنس های حراج رو میخرن تا جنس های شب عیدی را