ما خودمون 40درصد آف زدیم،40درصد تولیدی یعنی بیشتر از 70درصد فروشگاه غوغاییه،یک فروشگاه اصفهان200تا بارانی فروخته تو 2 هفته