چقدر دلم از اینا میخواست تموم کرده حیف https://t.co/pej6mztQ2C
تو انقلاب به سمت وليعصر كه بريد، نرسيده به سينما سپيده و كوچه اسكو... يه مغازه هست كه داشت از اينا... شايد هنوزم داشته باشه ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: فکر کنم دیدمش مغازه رو ، نپرسیدم ولی برم ببینم داره...مرسی ‎· سعید ©