عاشق شدم به نگاه تو ای دلبر ...به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر