دوست دارم وقتی بیدار میشم به روز وصل بشم نه اینکه از شب باقی مونده باشم