کتونیم پاره شده تقریبا هیچ کفش راحتیه دیگه ای نمونده واسم