تو برخوردهای عمومی مردم مخصوصا تو رانندگی رفتارهایی میبینم که به نظر من ریشه در یک بیماری روح و روان داره میخوام با تگ #سادیسمیا آشناتون کنم