رانندهه وقتی میخواد از جای پارک خارج بشه و یکی منتظره بیاد جای اون انقدر الکی با خودش ور میره تا طرف بره بعد از پارک خارج میشه #سادیسمیا