تو تاکسی همیشه یک نفر هست که به یاد زنگهای ورزش پاهاشو دو برابر عرض شونه باز کنه و به روی خودش نیاره بغلی داره له میشه #سادیسمیا