جا گرفتن تو صف!میان جا میگیرن میرن دنبال کارای دیگه شون خوب همه کار دارن ولی تو صف وای میسن جا گرفتن چه داستانیه !#سادیسمیا