میگه استرس باعث کاهش توان دفاعی بدن و ایجاد بیماری مزمن میشه چیزی که با من عجین شده