خانمه رفته بیمارستان بچه به دنیا بیاره ، به جای اکسیژن بهش نیترو وصل کردن دهن و ریه اش صوخته !ما پیشرفته ایم؟
ما ترکوندیم ‎· Zim☼❆☼Zim