انقدر که جو خونه استرسیه به خاطر عروسی خواهر ، از اتاقم نمیخوام برم بیرون، مگه مجبورید انقدر تشریفات بذاریدکه هم خودتون بپکید هم بقیه