داریم لباس ها رو برای فردا چک میکنیم دشواری پیرهن دارم