سپردمت به جاده های رها ... به عمق باران ..به روح آینه ها ...ماییم و صراحت کهنه تازه شدن...ببین به چشمت زوال خاطره را