کلی مهمون از شهرستان میاد خونمون که شب با ما بریم تالار عروسی،طفلک مادر عروسی تک دخترش به جای اینکه بره آرایشگاه نشسته من دارم مو درست میکنم