در راستای نقشهایی که تو عروسی خواهر ایفا کردم نقش خواهر و حتی ساقدوش داماد هم اضافه میشه ، خلاصه که باتمام وجود تلاش کردم خواهرم استرس نگیره