صبح ها که بیدار میشدم اول از همه میرفتم به خواهر سر میزدم امروزم رفتم همینکارو کنم دیدم اتاق خالیه نشستم به گریه کردن