باز دم انتخابات شد دایی جان ناپلئونا ظاهر شدن تا نذارن ملت خودشون تصمیم بگیرن