متاسفانه پشت پرده سیاست این چیزی نیست که ما و شما و بقیه تصور میکنن