یکی از حضرات کاندیدا رو کل درختهای اتوبان چمران اسمشو زده بودن شهرداری داشت جمع میکرد تبلیغاتشو