خواهر صبح اومده بود یه سر خونه الانم باز اومدن نشستن دو ساعت، معلومه هنوز دلتنگ خونه میشه