زمان پدر سالار خوب بود همه دور هم بودن چیه الان هر کی میره تو غار تنهاییش