خواهر هم نیست بگم بیاد دستمال خیس بذاره رو پیشونیم این داغی صورت داره عصبیم میکنه