یعنی رای به لیست تهران انقدر مهم هست که جمعه نریم سفر؟
بلی ‎· Myri∂m
بله ‎· hadi
نه بابا سفر بهتره :دی ‎· mohadese
من دارم از شهرستان میام اونجا رای بدم ‎· Mardetanha