یعنی رای به لیست تهران انقدر مهم هست که جمعه نریم سفر؟
بلی ‎- Myri∂m
بله ‎- hadi
نه بابا سفر بهتره :دی ‎- mohadese
من دارم از شهرستان میام اونجا رای بدم ‎- Mardetanha