عارف هم گفته تهرانی ها سفر نره روز انتخابات ، پدر میگه ممکنه خیلی ها بیان تهران حتی