ما همه تصمیمی که گرفتم با سیاست کاری نداشته باشم و میدونم سرانجامی نداره ولی من اصلاح طلبم