دوتا از دانش آموزهای برادر اندونزیایین براش لباس سنتی اندوزی آوردن نمیپوشه میگه تو بپوش یه جورین ولی باحاله