هنوز سپه واسه پیامکهاش پول نخواسته ، صادرات و پاسارگاد به گدایی افتادن شروع کردن به کم کردن پول