جلوی در مصلی هنوز بنر خبرگان مردم با تصاویر رهبری ، هاشمی، روحانی و سیدحسن هست