از دوستان دوره مدرسه کلا یکنفر مونده بود که از بس زیر عکسهای اینستاگرامم مزخرف گفت بلاکش کردم برن گمشن همشون