از آدمهای لوزر،کسانی که بیش از ربع قرن عمر کردن ولی هیچ غلطی نکردن و اصرار دارن شرایط باعث شده اینجوری بشن فاصله بگیرید