نیم ساعت استند بای بشین تا یک قطار فکسنی هن هن کنان برسه ، مترو را عرض میکنم خط 3