فیل کشمونم خرابه
فيل كش چيه؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 فیلترشکن ‎· سعید ©