فیل کشمونم خرابه
فيل كش چيه؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65 فیلترشکن ‎- سعید ©