تاکسی خوبیش اینه همیشه یه چی هست بشینی بعد از یک روز کاری خسته کننده مترو 10 برابر خسته میشی