سینماتیکت از وقتی برداشت امتیازهای منو تبدیل به امتیاز نقدی کرد از چشمم افتاد من دلم به اون امتیازها خوش بود نه6تومن https://t.co/7zyhTz3mkE