انقدر گشنمههه میگم رسیدم سر کوچه یه چی بخورم تا برسم خونه