میگه حتی روز انتخاباتم کسی شناسنامه نداشته باشه بهش شناسنانه میدیم به این سرعت
جدى؟ شرط نذاشته به ليست اونا راى بديم ميدن؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه دیگه فقط رای باید داد ‎- سعید ©
هاع؟ ‎- حســـــــنے