میگه حتی روز انتخاباتم کسی شناسنامه نداشته باشه بهش شناسنانه میدیم به این سرعت
جدى؟ شرط نذاشته به ليست اونا راى بديم ميدن؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه دیگه فقط رای باید داد ‎· سعید ©
هاع؟ ‎· حســـــــنے