حدود 10 کیلو آب پرتقال و لیمو شیرین و لیمو ترش گرفتم