به شریکم میگم میای ایران چندتا دارو خارجی بیار،میگه بدنهای ما همون کلداکس و ژلوفن عادت داره یه قرص سرماخوردگی خوردم هفت روز کامل دسشویی بودم