جدا از تشویق با رای دادن یا ندادن ، مهم حفظ دوستی ها و حرمت هاست و اینکه در نهایت هر کسی حق داره تصمیم بگیره برای خودش