نزدیک خونمون یک مدرسه اس که شعبه اخذ رای هستش، جلوش خیلی شلوغ بود از بس ماشین پارک شده خوشم اومد