اکثرا شعبه های منطقه پاسداران و دولت و دروس جلوشون صف بود ، ماهم کم کم داریم میریم رای بدیم