رفتیم به هر دو لیست رای دادیم ، چندین تا لیست داشتم که دادم به خلق الله ، خیلیها میدونستن جریان هر دو لیست را ولی لیست نداشتن