یه پیرمرد باحال اومد گفت یه فهرست بدید به من،دادم گفت اینا کیان گفتم طرفدارای خاتمی گفت دستت درد نکنه همینو میخوام
منم یه پیرزنه ازم پرسید به کیا رای دادی؟ لیست رو نشونش دادم گفتم می خوای بهت بدم لیست رو؟ گفت نه خودم همینو دارم :)))) ‎· همصدا