کنار یکی از نیمکتهای حیاط مدرسهه چندین تا لیست بود خدا پدرشو بیامرزه هرکی گذاشته بود ولی ناظر فهمید برشون داشت