صف حسینیه ارشاد خیلی طولانی بود ، شعبه ای هم که ما رفتیم یک مدرسه معمولی بود ولی شلوغ بود