رای دادیم تا سیدمان رها شود https://t.co/weasiATLsV